logo
Accueil » À propos » FAQ (Foire aux Questions fréquemment posées) » We gebruiken toch ook computers en/of de telefoon voor opiniepeilingen (...)

03/11/2007: We gebruiken toch ook computers en/of de telefoon voor opiniepeilingen ?


o  français    x  Nederlands   

Inderdaad ! En dat is juist ons bezwaar tegen de elektronische stemsystemen ; zij herleiden democratische verkiezingen tot het niveau van een ‘opiniepeiling’. In tegenstelling... (voor het vervolg, klik op de vraag)

Inderdaad ! En dat is juist ons bezwaar tegen de elektronische stemsystemen ; zij herleiden democratische verkiezingen tot het niveau van een ‘opiniepeiling’. In tegenstelling tot verkiezingen hebben peilingen echter niet de minste wettelijke geldigheid. De resultaten van een peiling verplichten niemand tot wat dan ook. Omdat ze niet betrouwbaar noch controleerbaar zijn, hebben ze hoogstens een ‘indicatieve’ waarde. Iedereen weet dat ze manipuleerbaar zijn. De verkiezingen daarentegen zijn de hoeksteen van de democratie. Zij hebben een wettelijke waarde die door de Grondwet en de kieswetten wordt toegekend. De volkssouvereiniteit - grondslag van onze democratie - kan enkel op die manier uitgeoefend worden. Zonder democratische en door de burger-kiezer gecontroleerde verkiezingen kan niet worden gewaarborgd dat de verkozenen werkelijk de door het volk gewilde vertegenwoordigers zijn. Het elektronische stemsysteem dat dezer dagen in België in voege is ontneemt de burger-kiezer de macht hun verkiezingen te controleren en geeft die macht in handen van een twintigtal mensen (de technici van de privé-bedrijven en een tiental ‘deskundigen’ ... aangeduid door de heersende machten) die als enigen de resultaten van de stembusgang kunnen bepalen. Zelfs als we ervan uitgaan dat deze personen op ethisch vlak niets kan worden verweten, dan nog kunnen we in een democratische staat zo’n manier van functioneren niet aanvaarden.